Reklamácia

Kontrola balíku

Skôr ako zásielku prevezmete či už na pošte, alebo Vám ju doručí kuriér, skontrolujte prosím, či balík, a páska s logom Dirtyground.sk nie je poškodená. V prípade, že je balík poškodený, odporúčame zásielku nepreberať, poprípade spísať s kuriérom škodový zápis a v čo najkratšom čase nás o tom informovať e-mailom, alebo telefonicky. Ak by ste prevzali poškodený balík a nevypísali škodový zápis, nemôžeme Vám prípadnú reklamáciu uznať.

 

Záručná doba

Záručná doba na tovar je zákonom stanovených 24 mesiacov (ak to nie je určené inak) odo dňa zakúpenia (dátum uvedený na faktúre). Dokladom o zakúpení je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

 

Reklamovať možno len:

 • tovar, ktorý bol zakúpený u nás
 • tovar s preukázateľnými výrobnými chybami spôsobenými výrobcom, zistené pri preberaní, prípadne počas používania

 

Záručná doba zaniká ak:

 • k vade tovaru došlo jeho nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním pravidiel jeho údržby a starostlivosti o výrobok, mechanickým poškodením, alebo používaní v nevhodných podmienkach; výrobok môže byť používaný len na účel na ktorý je učený.

 

Ako reklamovať:

 1. Pri preberaní zásielky si prosím skontrolujte, či balík, a páska s logom Dirtyground.sk nie je poškodená. V prípade, že je balík poškodený, odporúčame zásielku nepreberať, spísať s kuriérom alebo na pošte škodový zápis (protokol o škode) a v čo najkratšom čase nás o tom informovať e-mailom, alebo telefonicky. Vodič alebo pošta nám balík doručí späť. Ak by ste prevzali poškodený balík a nevypísali škodový zápis, nemôžeme Vám prípadnú reklamáciu uznať.
 2. Ak je balík v poriadku, skontrolujte prosím skutočný obsah balíku s faktúrou. Ak zistíte akékoľvek rozdiely, oznámte nám to najneskôr do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom, alebo telefonicky. Neskôr, alebo po používaní Vám takýto tovar nemôžeme vymeniť.
 3. V prípade, že Vám objednaný tovar nebude veľkostne vyhovovať, alebo nebude spĺňať vaše predstavy, môžete nám ho vrátiť späť na našu adresu, a požiadať o výmenu tovaru, najneskôr však do 7 dní od jeho prevzatia. Na tovare nesmú byť žiadne známky používania. Prvá výmena je bezplatná. Náklady na dopravu si zákazník hradí sám.
 4. Ak nájdete na tovare akékoľvek výrobné vady, pošlite nám tovar ak je to možné v pôvodnom balení na našu adresu s kópiou faktúry, na základe ktorého bol reklamovaný tovar nadobudnutý, spolu s Reklamačným listom (Oznámenie o zistených vadách), ktoré musí obsahovať číslo a dátum vystavenia faktúry, názov tovaru a stručný popis vady.
 5. Tovar vždy baľte tak aby sa predišlo pri preprave jeho poškodeniu. Ak bude tovar poškodený prepravcom, nemôžeme Vám uznať reklamáciu. Tovar zašlite ako balík na našu adresu a nezabudnite ho poistiť. Neposielajte tovar na dobierku (vrátený tovar na dobierku nepreberáme).
 6. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u nás. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.
 7. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že ku chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

Doba vybavenia reklamácie:

Dirtyground.sk sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.Ak bude reklamácia oprávnená, zákazník má nárok na odstránenie vady, výmenu tovaru za nový kus, alebo výmenu tovaru za iný výrobok v jeho hodnote, prípadne vrátenie peňazí. Poštovné náklady sa nevracajú.

 

V prípade, ak by bola reklamácia neoprávnená, predávajúci bude účtovať zákazníkovi prepravné náklady spojené s vrátením tovaru zákazníkovi.

 

Všetky reklamácie spolu s Reklamačným listom a kópiou faktúry nám posielajte na adresu:

 

Peter Karas - SF Style
Hlavná 1308/44
925 22  Veľké Úľany
Slovensko

 

e-mail: info @ dirtyground.sk

tel.: +421 903 838 166 (pondelok - piatok: 09:00 - 17:30) 

 

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

 • Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.
  To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.
 • Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. poškriabané tenisky) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.